[ Webhosting profitux.cz ]
Mandaloriani
Gramatika Mando’a
Úvod
Mando’a je velmi jednoduchý jazyk. Nemá žádné pády, má jen dvě formy sloves a časování se děje pomocí předpon. Skloňování sloves neexistuje (používá se infinitivní tvar jako v angličtině). Přídavná jména se z podstatných jmen a sloves tvoří podle jednoduchých pravidel. Pravopis a interpunkce mají různé formy.
Slovosled se řídí stejnými pravidly jako v češtině, tedy osoba-sloveso-předmět
Mando’a je především mluvený jazyk a proto nemá ustálený pravopis.

Apostrof
Koncovky jsou někdy odděleny apostrofem značícím glotální pauzu u některého mandalorianského přízvuku. Nebo se apostrof nachází uprostřed slova či odděluje předponu. U složenin odděluje jednotlivá slova.
Apostrof (v mando’a beten – vzdech, povzdech) také indikuje nádech, výslovnost nebo vypuštěné hlásky.

Skládání slov
V Mando’a je slovo často složeno ze dvou nebo více slov, ale v překladu je to jen jedno slovo.
Př.: dar’jetii – Sith (doslova: už ne Jedi)

V psaném textu jsou slova oddělena apostrofem. Složeniny se mnohdy pro lepší výslovnost zkracují.
Př.: vore entye (děkuji vám) – vor’entye – vor’e

Slovesa
Slovesa se tvoří pomocí koncovek -ir, -ar, -ur, -or nebo -er. Vypuštění koncového ‚r‘ se používá v hovorové řeči. Koncové ‚r‘ označuje infinitiv.
Neexistuje pasivní forma sloves; všechna slovesa jsou aktivní). Pokud je třeba pasivní formu vytvořit, použije se přídavné jméno a (pokud se užívá plné formy) sloveso cuyir.
V hovorové řeči se téměř nepoužívá časování a většinou se používá jen při jednání s cizinci.

Sloveso být (cuyir) bývá často vypouštěno a je naznačeno osobou.
Př.: Ni (cuyir) verd – Já (jsem) válečník
Někdy se ale vypouští i osoba, zvlášť v krátkém konstatování. To je velmi časté.
Př.: Bic cuyir jate – Je to dobré (plná forma)
Bic jate – Je (to) dobré (zkrácená forma)
Jate – (je to) Dobré (krátká forma)

Tázací a rozkazovací způsob
Tvoří se přidáním předložek. Předložka tion tvoří otázku a předpona ke nebo zkrácená k‘ vytváří rozkazovací způsob. Použití ke je spisovné, ale v hovorové řeči se zkracuje; může také stát jako samostatná předložka.
Př.: Gar tion tigaanur? – Dotkneš se?
K’tigaanur!, Ke tigaanur! – Dotkni se!

Zápor
Je tvořen (mnohdy i u podstatných jmen) předložkou n’, nu, nu’, nebo někdy ne, ne’ (záleží na snazší výslovnosti). Zápor se dává buď na začátek věty nebo negujícího slova, to podle významu. Výslovnost je vždy klíčovým faktorem k určení, které hlásky se vypouštějí. Negativní předpona často označuje negativní podstatné nebo přídavné jméno (ne’briikase – nešťastný).
Př.: Ni juri kad – Nosím šavli. X Nu’ni juri kad – Nenosím šavli
Ke jurir kad! – Nos šavli! X Ke’nu jurir kad – Odlož šavli.

Časování
Provádí se pomocí předpon ven (budoucí čas) a ru (minulý čas)
Př.: Ni ven juri kad – Budu nosit šavli
Ni ru juri kad – Nosil jsem šavli

Podstatná jména
Podstatná jména jsou stejná pro obě pohlaví. Pokud je nutné pohlaví určit přesně a nevyplívá to z kontextu, přidávají se přídavná jména jagyc (mužský) nebo dalyc (ženský).
Protože Mando’a vymyslela Angličanka a angličtina používá určité a neurčité členy (a, an, the), má je i Mando’a, ale téměř se nepoužívají.

Množné číslo
Tvoří se koncovkou -e (vždy se čte jako aj). Pokud slovo končí na samohlásku, použije se koncovka -se. Jsou i výjimky (např. gett’se)

Zdrobněliny
Zdrobněliny se tvoří koncovkou ’ika. Množné číslo je ’ike.
Př.: ad – syn, dcera ade – synové, dcery
ad’ika – synáček, dceruška ad’ike – synáčci, dcerušky

Zájmena
Stejně jako podstatná jména nerozlišují pohlaví. 2. osoba nerozlišuje množné číslo stejně jako v angličtině. Některé plní i přivlastňovací funkci.
Př.: gar – ty, vy, tvůj, váš

Přídavná jména a příslovce
Tvoří se koncovkou -la nebo -yc (vysl. íš). To záleží na lepší výslovnosti. Gramaticky se příslovce od přídavných jmen neliší.

Stupňování
2. stupeň se tvoří koncovkou -shy’a a 3. stupeň je tvořen koncovkou -ne.
Př.: dral – jasný, silný
dralshy’a – jasnější, silnější
dralne – nejjasnější, nejsilnější

Výslovnost
Mando’a neobsahuje hlásky ‚f‘, ‚x‘ a ‚z‘, ačkoli se v některých regionech ‚p‘ vyslovuje téměř jako ‚ph‘ a ‚s‘ jako ‚z‘. V psané podobě se vyskytují, aby usnadnily přepis cizích slov.

Občas se zaměňuje výslovnost hlásek ‚v‘ a ‚w‘; ‚b‘ a ‚v‘ podle regionálního nářečí. Také se zaměňuje ‚t‘ a ‚d‘, přičemž ‚d‘ je zastaralá forma a ‚t‘ moderní. ‚J‘ by se mělo vyslovovat jako ‚dž‘, ale regionálně se objevuje jako ‚j‘.

Hláska ‚h‘ na začátku slov zaniká, kromě zastaralých forem, většinou v písních a básních. Uprostřed slov se vyslovuje vždy.

‚G‘ se vyslovuje buď jako ‚g‘ nebo jako ‚dž‘. Záleží na lepší výslovnosti.

Ve slovníku je důraz tak, jak je obvyklé, ale mnohdy je důraz dáván na jiné slabiky.

Obvyklá výslovnost:
-uy – -ůí
u – ů
cye – šaj
-yc – -íš
c – k (na začátku slova před a, o)
c – s (na začátku slova před jinou samohláskou nebo uprostřed slova)
cy – š nebo ch


Odtud si můžete stáhnout slovník mandalorainštiny ZDE

by Shred Naki


© Stopa & Potan 2008-2016, všechna práva vyhrazena.
©Star Wars je majetkem ©Disney
Obsah webu je zakázáno kopírovat bez souhlasu autora
Stránka je optimalizována pro prohlížeče Mozilla Firefox a Opera.